2522 vanie.jpg
Vanie Wijaya, S.Kom., M.Cs.

NIP. 198309162015041002
D-4 Teknologi Rekayasa Komputer Grafis

no_image.jpg
Rozana, S.TP.,M.Si.

NIP. 198805222019032015
D-4 Pengembangan Produk Agroindustri

5605 u heri
Uray Heri Mulyanto, ST., M.Kom.

NIP. 198003052014041001
D-4 Teknologi Rekayasa Komputer Grafis

Galeri Kampus

Testimonial